Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


logoNa Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu13 lutego 2011r, zaproponowano zmianę Statutu Stowarzyszenia dotyczącą składu zarządu z trzech na cztery osoby i wydłużenie kadencji zarządu Stowarzyszenia na cztery lata oraz szereg drobnych zmian ułatwiających wykonywanie zadań statutowych.

Przegłosowano zmianę Statutu:
za zmianą  głosowało -30 członków,
przeciw -0,
wstrzymało się -1

Treść Statutu:

 

 

 

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznica.

{slide=Rozdział I}

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica w skrócie „Nasza Pałecznica” zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Pałecznica w gminie Niedźwiada.

 

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

{/slide}

{slide=Rozdział II}

 

{tab=Cele i sposoby działania}

 

§9

Działalność Stowarzyszenia, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Pałecznica.

 

§10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)       wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Pałecznica,

2)       integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

 

§11

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)       prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;

2)       Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3)       szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

4)       prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej;

 

5)       organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu;

6)       organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;

7)       promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

8)       wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

9)       popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;

10)    ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;

11)    upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;

12)    prowadzenie schronisk turystycznych i campingów;

13)    organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Pałecznica;

14)    wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi Pałecznica, tworzenie nowych miejsc pracy;

15)    tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;

16)    wprowadzanie w życie i propagowanie zasad ekologicznego rozwoju wsi i działań na rzecz rolnictwa ekologicznego;

17)    organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;

18)    promowanie produktów lokalnych;

19)    wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;

20)    organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;

21)    podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 

§12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.

{/tabs}

{/slide}

{slide=Rozdział III}

 

{tab=Członkowie, ich prawa i obowiązki}

 

§13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba  prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)       członków zwyczajnych,

2)       członków wspierających,

3)       członków honorowych.

§15

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsi Pałecznica i okolicy, która ukończyła 16 lat.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)       czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat;

2)       zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)       zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)       aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2)       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)       regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§17

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust. 2 pkt 2) i 3).

 

§18

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust. 2 pkt 3).

§19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)       dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)       śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)       skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4)       wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

{/tabs}

{/slide}

{slide=Rozdział IV}

{tab=organy stowarzyszenia}

Organy Stowarzyszenia

 

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

1)       Walne Zebranie Członków,

2)       Zarząd,

3)       Komisja Rewizyjna.

 

§21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

 

{tab=Walne Zebranie Członków}

 

§23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)       z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)       z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)       Zarząd,

2)       Komisja Rewizyjna,

3)       1/3 członków Stowarzyszenia.

 

§25

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

 

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)       uchwalenie statutu i jego zmian,

2)       uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)       wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,

4)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)       ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7)       podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

8)       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9)       inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

§27


 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)       z własnej inicjatywy,

2)       na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

{tab=Zarząd}

 

§28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 członków. Wybrany przez Walne Zebranie zarząd zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika lub Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

 

§29

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)       realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)       ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5)       podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7)       podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8)       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9)       uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

 

{tab=Komisja Rewizyjna}

 

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)       kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)       prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)       zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)       składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§32

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

{/tabs}

{/slide}

{slide=Rozdział V}

 

{tab=Majątek i fundusze}

 

§33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§34

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)       składki członkowskie,

2)       darowizny, zapisy i spadki,

3)       wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4)       dotacje.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§35

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

2)   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)   wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§36

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

{/tabs}

{/slide}

{slide=Rozdział VI}

 

{tab=Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia}

 

§37

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, członków uprawnionych do głosowania, oraz 2/3 głosów, obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia..
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 13 lutego 2011r.

{/tabs}

{/slide}

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkowników:
274
Artykułów:
50
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
822142